Sj Attende Live Lyrics

Sj attende live Lyrics by Gåte :
Stat upp, stat upp, sja attende
Hoyr sylvstrengjin ka dom laet
Sja ei hulder, som du braenne
Som ta lystna at daeg graet
Mange, veit aeg, pa daeg snika
Lat maeg bli di jaente!
Ingor som daeg baere lika
Ha du bi a vente

Vakraste ta dalens gute
Laeg di staute hain ti mi
AEg vil hulle, leika, stute
AEg vil mora al di ti
AEg vil at min Eilland laga
Rjume, smor a kjuke
Ase ska ta glae daga
Kapvis at daeg struke

Os ska bu ti Sonsteinheilla
Bli du daerfor intje raed
Stuge mi ae hole fjella
Mae guld – a sylv – aro klaed

Stat upp, stat upp, sja attende
Hoyr sylvstrengjin ka dom laet
Sja ei hulder, som du braenne
Som ta lystna at daeg graet
Mange, veit aeg, pa daeg snika
Lat maeg bli di jaente!
Ingor som daeg baere lika
Ha du bi a vente